Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc    Przejdź w górę do witryny administracja.polsl.pl
Politechnika Śląska
Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych
Strona główna
 
 
 
Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych
Icon Lokale mieszkalne
Icon Lokale użytkowe
 
Icon Dokumenty
Icon Druki i wnioski
 
Icon Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "CIS" w Szczyrku
Icon Ośrodek Wczasowy w Jastrzębiej Górze
Icon

Kierownik: mgr Mariola Wysocka

Z-ca kierownika: inż. Monika Nakoneczna

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 pokój 448

tel.: +48 32 237-1512


Sprawy socjalne
tel.: +48 32 237-2215, +48 32 237-1571,
       +48 32 237-2713, +48 32 237-1144

Do podstawowych zadań Działu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Socjalnych należy: 

 1. Prowadzenie spraw terenowo - prawnych Uczelni w szczególności w zakresie regulacji stanów prawnych, przygotowywanie procedury zmierzającej do zawierania umów przenoszących własność nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych.
 2. Przygotowywanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezbędnych uzyskania stosownych pozwoleń z zakresu prawa budowlanego.
 3. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi obejmujące wykonywanie:
  • czynności eksploatacyjnych (zawieranie umów o dostarczenie mediów i innych usług niezbędnych do funkcjonowania nieruchomości, naliczanie czynszów, utrzymanie czystości,  itp.),
  • zadań remontowych.
 4. Koordynacja działań w zakresie gospodarki odpadami niesegregowanymi i segregowanymi w skali Uczelni oraz odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w Administracji Centralnej, przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej.
 5. Koordynacja działań związanych z zajęciem terenu dla celów budowy i remontu infrastruktury technicznej tj. urządzeń, sieci przesyłowych i związanych z nimi obiektami w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, teletechniki itp.
 6. Koordynacja działań w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej w skali całej Uczelni m.in. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej, likwidacja szkód.
 7. Koordynacja działań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych należących do Politechniki Śląskiej  położonych w Gliwicach i w Zabrzu (koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew, nasadzenia zastępcze itp.), prowadzenie procedury administracyjnej celem wydania decyzji na wycinkę drzew, przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej.
 8. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i parkingów i dzierżawą terenów; tworzenie umów najmu/dzierżawy prowadzenie bazy umów najmu/dzierżawy w skali całej uczelni, wystawianie faktur obciążeniowych dla najemców/dzierżawców, ewidencja najemców, bieżące monitorowanie systematyczności uiszczania należnych opłat, informowanie o zmianach opłat, rozliczanie zużycia mediów, nadzór nad realizacją postanowień wynikających z umów najmu.
 9. Nadzór nad  funkcjonowaniem studenckich schronów turystycznych: „Pod Solniskiem” w Lachowicach Adamach i „Chatka AKT” w Istebnej Pietraszonce oraz koordynacja działań w zakresie spraw realizacji prac remontowych.
 10. Rozliczanie zobowiązań podatkowych z  tytułu podatku od nieruchomości w skali całej Uczelni.
 11. Obsługa Uczelni w zakresie zamawiania,  likwidowania pieczątek nagłówkowych służbowych i manipulacyjnych wraz z prowadzeniem Centralnego Rejestru Pieczątek (CRP).
 12. Koordynacja działań w zakresie dostawy i dystrybucji wody pitnej dla pracowników całej Uczelni (przygotowywanie materiałów do przetargu, bilansowanie i rozliczanie kosztów wynikających z umowy na poszczególne jednostki  Uczelni).
 13. Prowadzenie pola spisowego (700) dla działu AG oraz pól spisowych ośrodków wypoczynkowych Politechniki Śląskiej (905 i 716).
 14. Przygotowanie planu Funduszu Utrzymania Obiektów. Nadzór nad wydatkowaniem środków Funduszu.
 15. Przygotowanie Preliminarza zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nadzór nad wydatkowaniem środków z konta ZFŚS.
 16. Prowadzenie bazy komputerowej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych Politechniki Śląskiej.
 17. Sprawy związane z bezzwrotną pomocą finansową dla pracowników, byłych pracowników Politechniki Śląskiej oraz innych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS (zapomogi socjalne i losowe).
 18. Sprawy związane z przyznawaniem pożyczek na cele mieszkaniowe.
 19. Sprawy związane z przyznawaniem dofinansowania do indywidualnego wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, byłych pracowników oraz innych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z ZFŚS.
 20. Organizowanie działalności turystycznej związanej z organizacją wycieczek dla byłych pracowników Uczelni.
 21. Organizowanie spotkań i imprez kulturalnych w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej.
 22. Prowadzenie ośrodka wczasowego w Jastrzębiej Górze.
 23. Prowadzenie Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego „CIS” w Szczyrku.
 24. Prowadzenie Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”.
 25. Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci pracowników Politechniki Śląskiej.
 26. Organizacja imprez kulturalnych dla byłych pracowników Politechniki Śląskiej.

 Lokale użytkowe

Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Załącznik
Wolne lokale użytkowe do wynajęcia- budynki w zasobach Działu AG, Administracji Osiedla StudenckiegoUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
2019-06-10 10:15
Załącznik
Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Konarskiego 18 B w Gliwicach - ogłoszenie przygotowane przez Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki ŚląskiejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
2019-08-07 11:40

 Lokale mieszkalne

Sortuj według załącznikówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Brak elementów do pokazania w tym widoku listy Lokale mieszkalne.

 Informacje

Rektor Politechniki Śląskiej z siedzibą w Gliwicach ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Załącznik
przez
 2019-05-24 07:33

Zmodyfikowany: 2019-05-24 07:33
 
PLAN WYCIECZEK W ROKU 2019 Załącznik
przez
 2019-04-01 09:45

Zmodyfikowany: 2019-04-01 09:45
 
Numery telefonów w sprawach socjalnych 
przez
 2017-03-09 10:45

Zmodyfikowany: 2017-03-09 10:45
 
 
 

 Łącza

  Politechnika Śląska
  Przetargi Politechniki Śląskiej
  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  Regulamin wycieczek turystycznych i krajoznawczych dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS

 ‭(ukryty)‬ Galeria zdjęć

MiniaturaRozmiar obrazu
Ośrodek Wczasowy w Jastrzębiej Górze
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy CIS w Szczyrku
 
 

 © Politechnika Śląska